Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Lipiec 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    Obsługa techniczna ALFA TV

13-03-2012 | Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Drawnie

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

            Burmistrz Drawna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Drawnie.
 

 1. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:

  Stanowisko: podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

  Komórka organizacyjna: referat organizacyjno – administracyjny.

  Wymiar czasu pracy: ¾ etatu.

  Termin rozpoczęcia pracy: 01 maja 2012r.
   
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

  a) obywatelsko polskie;

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne;

  d) nieposzlakowana opinia;

  e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

  f)  wykształcenie wyższe lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku ;

  g) co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku, gdy osoba posiada wykształcenie średnie;

  h) umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows ( pakiet MS Office), Word i korzystania z internetu;

  i) znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa miejscowego oraz zagadnień dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej z budżetu państwa i funduszy unijnych.

   
 3. Wymagania dodatkowe:

  a) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

  b) znajomość zagadnień dotyczących uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych ze środków unijnych i krajowych,

  c) doświadczenie w pisaniu lub koordynowaniu projektów.
   
 4. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:

  a) analizowanie potrzeb Gminy w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy;

  b) sporządzanie i kompletowanie projektów o dofinansowanie oraz bieżąca ich obsługa wraz z końcowym rozliczaniem;

  c) monitoring i sprawozdawczość;

  d) współpraca z innymi referatami i stanowiskami pracy w celu pozyskania środków na realizację ich zadań;

  e) współpraca z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego gminy Drawno w zakresie przygotowania projektów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;
   
 5. Wymagane dokumenty:

  a) życiorys (CV);

  b) list motywacyjny;

  c) kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia;

  d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

  e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

  f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;

  g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;

  i) oświadczenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie prowadzi działalność gospodarczą.

  Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wykonywaniem innych prac zarobkowych.
   
 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” należy składać do dnia 27 marca 2012r. na adres: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73 – 220 Drawno sekretariat pok. 12

Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys ( CV) powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r.Nr 223, poz. 1458).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta Drawna www.drawno.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawnie.

Drawno, dnia 12 marca 2012r.                                                         

     Burmistrz Drawna

                                                                                                       Andrzej Chmielewski

 

Do pobrania:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia