Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Lipiec 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    Obsługa techniczna ALFA TV

06-04-2012 | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 Załącznikdo zarządzenia Nr 20/2012
Burmistrza Drawna
z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Burmistrz Drawna

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Drawno w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

   (na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

     I Rodzaj zadania.

Ratownictwo i ochrona ludności poprzez realizację zadania pn.,,Zapewnienie bezpieczeństwa pływającym i kąpiącym się nad wodami w Gminie Drawno”

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego  zadania.                     

Na  realizację zadania przedstawionego w niniejszym otwartym konkursie ofert przeznacza się środki w wysokości 5 200 zł (stanowiące 100% całkowitego kosztu zadania).

W 2011 r. na realizację zadań w zakresie ratownictwa i ochrona ludności wydatkowano kwotę 4000zł.

     III Zasady przyznawania dotacji.                                                                                                   

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, które zamierzają realizować zadanie wymienione w punkcie I.                                                                

2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien wśród celów statutowych mieć działalność w dziedzinie przedmiotowego zadania.

3. Podmioty ubiegające się o dotację powinny złożyć ofertę kompletną stanowiącą  załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Pozytywna weryfikacja formalna złożonej oferty.

5. Pozytywna weryfikacja merytoryczna złożonej oferty (20 punktów).

7. Oferta oraz załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta.

8. Oferta powinna być:

   a) wypełniona w każdym polu, a jeżeli wypełnienie nie dotyczy podmiotu, należy wpisać nie dotyczy,

   b) złożona przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z uprawnieniem wskazanym w KRS  lub innym dokumencie (upoważnienie).

    c) wymagane jest złożenie oświadczeń , o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczeń a tym samym brak formalny)

9. Podmioty posiadające braki formalne, które uzyskają w ocenie merytorycznej co najmniej 20 punktów, zostaną wezwane do uzupełnienia w określonym terminie.

10.W przypadku przyznania dofinansowania niższego niż wnioskowane, organizacja jest zobowiązana do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania.

 11. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Drawna po zapoznaniu się z oceną merytoryczną Komisji Konkursowej.

     IV Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być realizowane w 2012 r. do dnia 1 października 2012 r.

2. Podmiot ubiegający się o dotację powinien wykazać się  przygotowaniem merytorycznym oraz posiadać bazę lokalową wyposażoną w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zadania.

3. Dotowany w ramach realizacji zadania będzie zobowiązany do zawarcia umowy, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Wykorzystanie przyznanych kwot następuje zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie.

5. Zadania winny być realizowane w sposób oszczędny, terminowy i efektywny.

V Finansowanie zadania.

1. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być jedynie tylko koszty kwalifikowane.

2. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie (Pkt. IV. 1 oferty stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia) oraz rozsądne wydatki poniesione przez podmiot w trakcie realizacji zadania, zapisane w księgach zgodnie z zasadami księgowości  i poparte dokumentami-umowami, rachunkami, fakturami itp.

3. Wydatki niekwalifikowane to m.in.:

a) koszty nie związane z realizacją zadania,

b) wydatki związane z realizacją zadania, poniesione przez oferenta w okresie nieobowiązywania umowy,

c) koszty pokrywane przez  inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

d) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,

e) wydatki nieuwzględnione w ofercie,

 f) odsetki od zadłużenia.

      VI. Termin składania ofert.

1. Oferty z dopiskiem ,,Oferta konkursowa – Ratownictwo i ochrona ludności” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie 73-220 przy ul. Kościelnej 3 w terminie do dnia26 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00.

2. O terminie  złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu.

       VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upłynięcia terminu ich składania.

2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25) .

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z KRS , innego rejestru lub ewidencji stanowiący w szczególności o zakresie działalności podmiotu i osobach uprawnionych do reprezentacji,

b) statut organizacji pozarządowej,

c) oświadczenia o :

- nie prowadzeniu przeciwko oferentowi postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa cywilnego lub administracyjnego,

-  nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,

 d) w przypadku złożenia oferty wspólnej oferenci zobowiązani są do przedłożenia umowy pomiędzy oferentami określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

    4. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu  powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących/osobę upoważnioną lub przez organ wydający dokument.
       5.Ocena merytoryczna zostanie wyrażona punktowo w oparciu o następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego (posiadany sprzęt, kwalifikacje członków organizacji, doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań) 15 pkt.,

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania- 5 pkt.,

c) liczbę odbiorców zadania oraz doświadczenie w organizacji tego typu zadań-10 pkt,

d) dotychczasową współpracę z Gminą w tym racjonalność wykorzystania środków oraz terminowość realizacji zadań zlecanych w poprzednich latach (o ile zadania były zlecane)- 5 pkt.

                   6. Maksymalnie oferta może uzyskać 35 punktów.

      7. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa (na ostateczną ocenę Komisji składają się zsumowane oceny indywidualne każdego z jej członków, dokonane wg. zasad , o których mowa w ust. 5.

                   8. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:

           a) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 20 punktów

           b) spełnić wymagania formalne.

      VIII. Sprawozdawczość.

 1. Podmiot, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego z realizacji zadania w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

 2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25) .

 3.Wykonanie umowy następuje z chwilą zaakceptowania sprawozdania końcowego przez Zleceniodawcę.

 4.Akceptacja sprawozdania może być poprzedzona kontrolą, której wyniki udokumentowane są protokołem oraz innymi dokumentami wskazującymi na wykonanie zaleceń pokontrolnych, gwarantujących prawidłową realizację zadania.

      VII Informacje dodatkowe

Informacji o konkursie udziela Irmina Jasińska-Szymkowiak w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Drawnie tel. 664771335.

 

Do pobrania:

Wzór oferty

 

                                                                                                


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia