Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Październik 2017 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          Obsługa techniczna ALFA TV

Aktualności

Protokół

Z  II  posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Drawnie

w dniu 5 lipca 2017 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków GRS i gości.
  2. Cele i zadania GRS w świetle Statutu, Małej strategii działania na rzecz osób starszych w gminie Drawno i potrzeb lokalnego środowiska seniorów – wprowadzenie do dyskusji.
  3. Dyskusja nad programem działania.
  4. Przyjecie planu pracy GRS na II półrocze 2017 r.
  5. Ustalenie terminu obchodów Dnia Seniora w gminie Drawno.
  6. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. Posiedzenie otworzył przewodniczący p. Edward Kulesza. Powitał obecnych na posiedzeniu członków GRS i gości. Listę gości przedstawia załączona lista obecności. Przewodniczący przedstawił imiennie wszystkich członków rady – na zebraniu obecnych było 7 osób. Nieobecnych było 2 członków – p. Bożena Matujzo Pawlak i p. Eugeniusz Gliński. Burmistrz, p. Andrzej Chmielewski wręczył p. Honoracie Biskupskiej akt powołania. Następnie przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia, który został przyjęty przez Radę bez uwag.

Ad. 2. Przewodniczący p. Edward Kulesza dokonał wprowadzenia do dyskusji – zapoznał zebranych z celami GRS. Rada ma trzy zasadnicze cele działania wynikające z ustawy i ze Statutu:

- wzmocnienie aktywności obywatelskiej seniorów,

- zwiększenie poziomu integracji środowisk seniorów i instytucji oraz organizacji pozarządowych w gminie działających na rzecz seniorów,

- budowanie pozytywnego wizerunku seniorów w lokalnej społeczności jako ważnej grupy społecznej wpływającej na jej rozwój.

          Cele te mogą być realizowane poprzez takie m.in. działania ujęte w programie jak :

- opiniowanie i konsultowanie dokumentów programowych gminy dotyczących seniorów,

- współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów,

- inicjowanie przedsięwzięć służących pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb seniorów,

- upowszechnienie w środowisku s3eniorów wiedzy o prawach, możliwościach i potrzebach udziału w życiu publicznym osób starszych a także o działaniach na terenie gminy na rzecz seniorów.

Ad. 3. W dyskusji głos zabrali :

- Burmistrz, p. Andrzej Chmielewski – nawiązał do powstania GRS. Stwierdził, że zaistniała potrzeba szerszego spektrum działań na rzecz seniorów. Wspólnie z Radą Miejską podejmie starania o  wygospodarowanie niezbędnych srodków na działanie GRS. Pan Burmistrz powiedział, że powstał nowy partner do współpracy. Istotnym problemem są  szeroko pojęte problemy komunikacyjne z jakimi borykają się seniorzy. Dobrze się stało, że planowany Dzień Seniora rozpropaguje działalność GRS. Na zakończenie powiedział, że GRS może liczyć na wsparcie Rady Miejskiej i Burmistrza.

- Pan Tadeusz Krugły z Dominikowa zaproponował żeby ująć w programie możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem seniorów z lokalną społecznością.

- Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Czesław Paszkiewicz wskazał na konieczność spotkań w lokalnych środowiskach. Będzie to służyć poznaniu potrzeb, służeniu radą i pomocą.

- Powiatowy Rzacznik Seniorów, p. Irena Rękawiecka Sadowska – pogratulowała powołania GRS . Pani Rzecznik chetnie udzieli Radzie pomocy. Zwróciła uwagę, że działalność Rady jest natury doradczej. Ważne jest integrowanie wszystkich instytucji na rzecz seniorów. Stworzony został klimat dobrej atmosfery, który z pewnością zaowocuje dobrą współpracą.

- Dyrektor DOK, p. Anna Hińcza – Gnysińska – zaproponowała zorganizowanie Dnia Seniora we wszystkich sołectwach.

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, p. Maria Jędrzejczyk pogratulowała środowisku Drawna powstania GRS. Zwróciła uwagę na współpracę osób zależnych i wolontariat, na możliwą pomoc wzajemną seniorów.

- Przewodniczaca KGW Drawno, p. Władysława Szczodrowska  zadeklarowała pomoc koła w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

          Na zakończenie dyskusji  przewodniczący  GRS podziękował dyskutantom za udział w niej. Stwierdził, że większość zgłoszonych wniosków –propozycji zadań albo już jest ujęta w projekcie planu pracy albo – po przedyskutowaniu zostanie podjęta.

Ad. 4. Wiceprzewodnicząca GRS, p. Krystyna Pietrzkiewicz  przedstawiła projekt planu pracy GRS na II półrocze roku 2017. Jednocześnie przedstawiła kilka refleksji objaśniających hasłowo ujęte w planie zadania. I tak :

- Zorganizowanie obchodów Dnia Seniora w Drawnie. Ma to służyć integracji środowiska seniorów; upowszechnieniu w środowisku wiedzy o istnieniu i działaniach Gminnej Rady Seniorów.

- Zorganizowanie spotkań członków GRS z seniorami we wszystkich sołectwach i w mieście. Będą one okazją do przeprowadzenia anonimowej ankiety o potrzebach i oczekiwaniach seniorów w poszczególnych środowiskach.

- Uczulenie instytucji i organizacji społecznych na potrzeby zwiększenia w projektach budżetu na przyszły rok środków do sfinansowania zadań kierowanych do seniorów.

- Upowszechnienie znajomości Małej strategii działań na rzecz osób starszych w gminie Drawno – szczególnie wśród instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów.

- Zbadanie warunków bytowych i zdrowotnych wszystkich seniorów – emerytów przez pracowników socjalnych MGOPS. W pierwszej kolejności takim badaniem należy objąć osoby po 75 roku życia.

- Rozpoznanie wszelkich barier : urbanistycznych, komunikacyjnych, mentalnych. Podjęcie prób ich likwidacji lub zaplanowanie takich działań.

- Rozszerzenie zawartości zakładki S E N I O Rna stronie www,drawno.pl i podjęcie próby wydania  Poradnika Seniora .

Prze4wodniczący zwrócił uwagę na problem seniorów, - jeżeli tacy istnieją -  którzy pilnie potrzebują pomocy bo są samotni, chorzy, niedołężni. Bywa, że wykorzystywani przez rodzinę, krzywdzeni.

          Rada jednogłośnie przyjęła Plan pracy – w załączeniu.

Ad. 5. Rada przyjęła zaproponowany termin obchodów Dnia Seniora w Drawnie na ostatnią sobotę września. W roku 2017  będzie to 30 wrzesień

Ad. 6. Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący podziękował członkom Rady i gościom za przybycie .

          Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Krystyna Leśniańska

Sekretarz Rady

BIP

eBOI

elektroniczny samorząd

Facebook

e-MAPA

Baza firm

nasz kanał TV

OPS Drawno

krajobraz

Partnerstwo Drawy

LGR

GCI

Drawieński Park Narodowy

Caritas

Gazeta Lubuska

Choszczno

TPZD

SMS

SMS

FRONT

FRONT

zachodniopomorskie-info


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia