Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawno:

ATF Polska sp. z o.o. sp.k.

Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
+48 94 36 64 202


Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • RIPOK - Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania ATF sp. z o.o. sp. k. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Elektroodpady pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane są 2 razy w roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Odpady te można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drawnie.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Komunalny Zakład Usługowo - Handlowy Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

Informacje dotyczące PSZOKu


Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

Regulamin utrzymania czystości Gminy Drawno

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno

Od 1 stycznia 2021 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno nie ulegają zmianie. Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 28 zł od każdego mieszkańca, natomiast w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych - 26 zł.

Jak segregować śmieci:

Odpady bio

Odpady zmieszane

Papier

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne