REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
( symbol  OA )

Do zakresu działań referatu organizacyjno-administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie kancelarii Urzędu, a w szczególności ewidencja korespondencji przychodzącej, jej rozdział oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej,
 2. obsługa sekretariatu,
 3. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
 4. obsługa centrali telefonicznej,
 5. obsługa i konserwacja kserokopiarki oraz innych maszyn i urządzeń,
 6. gospodarka pieczęciami urzędowymi i prowadzenie ich rejestru,
 7. organizacja spotkań, narad oraz uroczystości lokalnych i państwowych, organów gminy z organizacjami, stowarzyszeniami oraz mieszkańcami gminy,
 8. udostępnianie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 9. rozdział prasy,
 10. kompletowanie aktów prawnych oraz prowadzenie rejestrów i zbiorów: porozumień i umów zawieranych przez organy gminy oraz rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 12. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, prowadzenie ewidencji w tym zakresie, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania i przemeldowania, prowadzenie ewidencji cudzoziemców,
 13. zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz sprawy związane z systemem PESEL,
 14. prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 15. rejestracja i kwalifikacja wojskowa,
 16. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 17. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o działalności gospodarczej,
 18. współpraca z policją w zakresie zadań gminy,
 19. prowadzenie archiwum zakładowego,
 20. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Drawnie,
 21. wspomaganie rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie gminy,
 22. sporządzanie planów, informacji i sprawozdań dotyczących budżetu i jego realizacji w dziedzinie turystyki,
 23. promocja gminy na zewnątrz,
 24. przygotowywanie materiałów promocyjnych do folderów, informatorów, na wystawy, targi itp.,
 25. prowadzenie zbioru informacji statystycznych dotyczących miasta i gminy,
 26. prowadzenie kroniki gminy,
 27. zbieranie materiałów do gazety lokalnej „Ziemia Drawieńska”, współpraca z zespołem redakcyjnym oraz wykonywanie składu gazety,
 28. planowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej na terenie gminy,
 29. nadzorowanie działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy,
 30. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 31. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 32. przygotowywanie wniosków i projektów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 33. sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 34. koordynowanie dowozu dzieci do szkół i przedszkola,
 35. prowadzenie spraw związanych z organizacją oświaty,
 36. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 37. współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, organami państwowymi, jednostki samorządowymi w sprawach związanych z edukacją w gminie,
 38. współpraca z instytucjami kultury,
 39. prowadzenie kancelarii tajnej,
 40. zbieranie i opracowywanie materiałów na stronę internetową oraz bieżąca jej aktualizacja,
 41. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym administrowanie i aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej,
 42. wdrażanie i eksploatacja systemów komputerowych w Urzędzie,
 43. planowanie i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 44. administrowanie siecią komputerową Urzędu,
 45. usuwanie bieżących uszkodzeń sprzętu komputerowego,
 46. ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi,
 47. nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych w systemach informatycznych,
 48. techniczne przygotowanie i obsługa spotkań, konferencji, prezentacji multimedialnych,
 49. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje zadań z obsługi informatycznej Urzędu,
 50. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 51. sporządzanie sprawozdań statystycznych o stanie zatrudnienia,
 52. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 53. organizacja konkursów na stanowiska urzędnicze i  kierownicze w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych,
 54. obsługa naboru pracowników,
 55. organizacja praktyk studenckich i uczniowskich oraz stażów dla absolwentów,
 56. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 57. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 58. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 59. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 60. planowanie i przeprowadzanie remontów i napraw na terenie gminy,
 61. załatwianie innych spraw wynikających z przepisów prawa z zakresu zadań referatu.

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
( Symbol„Fin”)

Do zakresu działań Referatu finansowo-księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości urzędu,
 2. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 3. prowadzenie postępowań windykacyjnych oraz zabezpieczających interesy gminy w przypadku nieprawidłowości w zapłatach,
 4. prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru, umorzenia, obniżenia, ulg, rozkładania na raty podatków i opłat,
 5. udzielanie ulg oraz umarzanie zaległości podatkowych w granicach uprawnień określonych w przepisach szczegółowych,
 6. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
 7. przyjmowanie opłaty skarbowej,
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 9. prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat na poszczególnych kontach w postaci raportów kasowych,
 10. sprzedaż znaczków skarbowych i ich zakup,
 11. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 12. sporządzanie listy płac dla pracowników samorządowych z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło,
 13. rozliczanie z tytułu wypłat: podatku dochodowego, ubezpieczeń, itp.,
 14. sporządzanie sprawozdań statystycznych z funduszu wynagrodzeń,
 15. prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku od towarów i usług ( VAT),
 16. wystawianie faktur i rachunków uproszczonych, prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu, rozliczanie podatku z urzędem Skarbowym,
 17. uzgadnianie obrotów miesięcznych dochodów, prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących ekwiwalentów, w tym listy płac, rozliczenie delegacji służbowych,
 18. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu, emerytów i rencistów – przygotowywanie, dokumentowanie i realizacja wypłat w ZFŚS zgodnie z regulaminem,
 19. prowadzenie rozliczeń ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy, PFRON,
 20. prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków i kosztów,
 21. prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego stanowiącego własność Gminy,
 22. prowadzenie ewidencji księgowej zobowiązań Gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz poręczeń,
 23. obsługa finansowo-księgowa inwestycji gminnych w tym programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 24. współpraca z RIO
 25. realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,
 26. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 27. załatwia inne sprawy wynikające z przepisów prawa z zakresu zadań referatu.

REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
( symbol „ PIOŚ” )

Do zadań referatu planowania, inwestycji i ochrony środowiska  należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminy,
 2. zlecania, nadzór i odbiór robót geodezyjnych dla potrzeb gospodarki nieruchomościami,
 3. wydawanie decyzji w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 4. prowadzenie spraw związanych ze wznowieniem lub okazaniem granic nieruchomości gminnych,
 5. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 6. prowadzenie spraw związanych z pierwokupami, wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości,
 7. przygotowywanie dokumentacji do dokonywania zmian w księgach wieczystych i ewidencji gruntów,
 8. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej,
 9. realizacja całości spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie gminy,
 10. sporządzanie szacunkowej wyceny zadań do realizacji w roku budżetowym,
 11. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji inwestycyjno-remontowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 13. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
 14. koordynowanie, prowadzenie spraw i prowadzenie nadzoru nad działaniami wynikającymi z ustaw o drogach i ruch drogowym,
 15. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 16. oznakowanie pionowe i poziome dróg publicznych gminnych – okresowe przeglądy oznakowania oraz ustalenie potrzeb w tym zakresie w uzgodnieniu z zarządcami dróg i organami policji,
 17. uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, usytuowania w nim reklam, wjazdów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
 18. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo energetyczne,
 19. realizacja postępowań o udzielenie zmówienia publicznego,
 20. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 21. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o odpadach,
 22. koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działaniami z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 23. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo wodne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 24. realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 25. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody,
 26. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 27. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne wycinanie drzew i krzewów,
 28. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 29. nadzór i współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów stałych i płynnych oraz eksploatacji wysypiska komunalnego i oczyszczalni ścieków,
 30. planowanie, organizacja i ocena funkcjonowania zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy,
 31. utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,
 32. wdrażanie programów pomocowych w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 33. realizacja zadań z zakresu działalności samorządów wiejskich,
 34. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt,
 35. prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,
 36. rejestracja i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych,
 37. prowadzenie zadań z zakresu ochrony roślin,
 38. przygotowywanie wniosków i projektów dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu rolnictwa, leśnictwa oraz działalności sołectw,
 39. współdziałanie z zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy,
 40. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 41. współpraca z Drawieńskim Parkiem Narodowym,
 42. prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem obiektów zabytkowych w tym również prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 43. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 44. ustalanie listy osób wyczekujących na lokale mieszkaniowe,
 45. realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,
 46. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 47. załatwianie innych spraw wynikających z przepisów prawa z zakresu zadań referatu.

URZĄD STANU CYWILNEGO i  SPRAW RADY
( symbol „USC”; z zakresu spraw rady symbol „RG” )

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności w przepisach o archiwach państwowych:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego
  i opiekuńczego w tym:
  a) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów,
  b) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  c) sporządzanie i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  d) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  e) wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych,
 2. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego,
 3. prowadzenie korespondencji z konsularnymi placówkami polskimi za granicą,
 4. sporządzanie statystycznych sprawozdań w zakresie spraw określonych w aktach stanu cywilnego,
 5. organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim.
 6. przygotowywanie we współpracy z referatami Urzędu materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 7. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jaj komisji oraz poszczególnych radnych,
 8. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 9. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
 10. sporządzanie protokołów z sesji,
 11. prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego oraz przekazywanie ich do realizacji kierownikom referatów,
 12. prowadzenie ewidencji postulatów i wniosków radnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowej odznaki „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno”,
 14. prowadzenie spraw związanych oświadczeniami majątkowymi radnych zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym,
 15. przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy zgodnie z art. 951 Kodeksu cywilnego,
 16. realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,
 17. realizacja zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 9:00 - 11:00 i 15:00 - 16:00.
Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów przyjmują interesantów w każdym dniu w godzinach pracy Urzędu.
Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów we wszystkie dni pracy w godzinach urzędowania.