Kontakt

Nr Nazwa Nr telefonu
pok. 12

Sekretariat Burmistrz Drawna
Sekretarz Gminy

(95) 768 20 31
Fax. (95) 768 25 05
pok. 1 Skarbnik 664 772 550
pok. 2 Główna Księgowa 664 772 297
stanowisko ds. księgowości podatkowej 664 772 240
stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat 664 772 485
stanowisko ds. ewidencji dochodów 664 772 716
stanowisko ds. rozliczania podatku od towarów i usług 664 772 371
pok. 3 stanowisko: Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska 728 819 379
pok. 4 stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody, gospodarki komunalnej i wodnej 664 772 027
stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 664 773 652
stanowisko ds. gospodarki odpadami 664 772 051
stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych 664 772 694
pok. 5 stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami 664 770 694
stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa 664 772 393
pok. 7 stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, IOD 664 773 699
pok. 9 stanowisko ds. Oświata, Stypendia Szkolne,Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi 664 771 335
pok. 9a Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 664 770 994
 pok. 13 stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej 664 772 005
 pok. 13 stanowisko ds. Urząd Stanu Cywilnego, sprawy Rady Miejskiej i Przewodniczący Rady Miejskiej, stanowisko do spraw działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 664 772 018