Poziomy recyklingu

Gmina Drawno wdrożyła i w pełni realizuje przejęte obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Gmina wypełniła  wymagania stawiane na rok 2020 tj.:

  • osiągnęła wymagane poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • osiągnęła wymagany poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wykres: Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.