Usuwanie folii rolniczych

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Burmistrz Gminy Drawno zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 10 września 2021 roku – ilości kg:

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2021 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Drawnie, pok. nr 8 i na stronie internetowej urzędu www.drawno.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Drawnie pok. nr 8 lub adres e-mail poczta@drawno.pl do 10.09.2021 r.

Jednocześnie informuje się, że po zebraniu wniosków od Państwa zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia  w NFOŚiGW w Szczecinie. Po otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany w 2021 r.

Do pobrania:

Ankieta inwentaryzacyjna