Organizacja Urzędu

Urząd Miasta i Gminy Drawno
 ul. Kościelna 3

Tel.
95 768 20 31
Fax
95 768 25 05
e-mail: poczta@drawno.pl

 

Parter
pokój nr 1 Skarbnik Gminy
pokój nr 2 Stanowiska: główny księgowy; ds. księgowości podatkowej; ds. wymiaru podatku i opłat; ds. ewidencji dochodów; ds. rozliczenia podatku od towarów i usług, naliczania płac,
pokój nr 3 Kierownik referatu planowania, inwestycji i ochrony środowiska
pokój nr 4 Stanowiska: ds. gospodarki odpadami; ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i wodnej; ds. zamówień publicznych, gospodarki mieszkaniowej i remontów komunalnych
pokój nr 5 Stanowiska: ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami; ds. planowania przestrzennego i drogownictwa
pokój nr 7 Stanowiska: Inspektor Ochrony Danych; ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
I piętro
pokój nr 9 Stanowisko ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój nr 9a Kierownik referatu organizacyjno-administracyjnego
pokój nr 11 Sala Konferencyjna
pokój nr 12 Sekretariat; Burmistrz Drawna; Sekretarz Gminy
pokój nr 13 Stanowiska: ds. ewidencji ludności, dowody osobiste; ds. działalności gospodarczej; ds. obsługi rady;  wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu; Urząd Stanu Cywilnego,
pokój nr 14 Biuro rady Miejskiej w Drawnie; Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

 

SPICHLERZ
 ul. Jeziorna 2

tel. 95 768 21 99 

 

Parter Centrum Informacji Turystycznej - promocja, turystyka, kultura, Stanowsiko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Piętro Sala historii