Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 217 ze zm.) RADA MIEJSKA W DRAWNIE do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024 – 2027 na potrzeby Sądu Rejonowego w Choszcznie:

  1. ławnicy dla spraw rodzinnych w ilości: 1        

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U z 2022 r. poz. 2527 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt. 1—4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
8) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca się szczególną znajomością spraw pracowniczych

 Ławnikiem nie może być:
1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radni gminy, powiatu i województwa.                                                                                                                                                 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych dostępne są w Urzędzie Miejskim w Drawnie pok. Nr 14 jak również w formie elektronicznej na stronie urzędu.                                                                                                                                     

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Gminy Drawno,  pok. Nr 14 .

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 95 768 2031 wew. 4  lub 664 772 018.

Link: https://bip.drawno.pl/artykul/wybory-lawnikow-2024-2027

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew