Informacja

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm. ) Urząd Miejski w Drawnie informuje, iż przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych – domków letniskowych i działek rekreacyjnych w zakresie posiadania aktualnych umów i deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Kontrola będzie przeprowadzona w okresie od 1 lipca 2021 r. do 15 września 2021 r.

Stosownie do art. 10 ust. 2 i 2a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Drawno lub złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Drawno dla nieruchomości niezamieszkałych.

Kto nie wykonuje ww. obowiązku podlega karze grzywny.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

W związku z powyższym przypominamy o konieczności złożenia deklaracji lub zawarcia umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane)i przygotowanie do kontroli dokumentów z zakresu gospodarki odpadami bądź też ich przesłanie lub dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Drawnie ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno.