Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia br., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży roku poprzednim oraz dokonanie I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Drawnie – Nr konta  25 8359 0005 0031 3647 2000 0013 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1119. ze zm.)