Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2023 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Należność należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Drawnie – Nr konta  25 8359 0005 0031 3647 2000 0013 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 165. ze zm.)