Informacja dotycząca kontroli

Burmistrz Drawna, informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2,3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021, poz. 888 ze zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno, przyjętym uchwałą nr XXVIII/166/2021 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 lutego 2021 roku, właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych.

Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Drawno. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.

Jak wynika z powyższych przepisów, w trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie w/w obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych. Ilość nieczystości ciekłych w poszczególnych budynkach ustalane są na podstawie ilości zużytej wody.

Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi przysługuje kara grzywny. Za brak umowy nakładany jest na właściciela mandat karny
w wysokości do 500 zł oraz za brak potwierdzeń opróżniania zbiornika bezodpływowego mandat w wysokości do 500 zł.