Informacja o utworzeniu użytku ekologicznego

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytki ekologiczne są lokalną formą ochrony przyrody zabezpieczającą te obszary, które w istotny sposób przyczyniają się do zachowania różnorodności genetycznej roślin i zwierząt. Mają być oazami naturalnych układów przyrodniczych, rozmieszczonych w krajobrazie przekształconym przez człowieka. Mają one służyć społecznościom lokalnym również po to, aby umożliwić bezpośredni kontakt z przyrodą, a także by rozwijać zainteresowanie problemami ochrony przyrody.

Uchwałą Nr XXVIII/167/2021 z dnia 23.02.2021 r. Rada Miejska w Drawnie ustanowiła użytek ekologiczny pełnika europejskiego pod nazwą: „Łąka Pełnikowa w Święciechowie” o powierzchni 0,60 ha, który usytuowany jest na działce o nr ewidencyjnym 12 obręb Święciechów, gmina Drawno.

Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest zachowanie siedliska pełnika europejskiego, który według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1409) jest gatunkiem podlegającym ochronie ścisłej, wymagającym ochrony czynnej.  

Jest to jedyne stanowisko pełnika europejskiego aktualnie istniejące w kompleksie Puszczy Drawskiej, a także jedyne w Gminie Drawno. Roślina ta jest wrażliwa na wszelkie zmiany w środowisku naturalnym jak i w siedlisku, na którym występuje, w związku z czym wszelkie przekształcenia warunków siedliskowych łąki, w tym zmiana poziomu wód gruntowych, spowoduje utratę tego gatunku. Teren ten jest cenny pod względem przyrodniczym, o dużym znaczeniu w kształtowaniu i utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności i taką funkcję winien pełnić dalej, równorzędnie z funkcją dydaktyczną i społeczną.

W odniesieniu do niniejszego użytku ekologicznego wprowadzono następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.