Kwalifikacja wojskowa 2024

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. rok 2022, poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. rok 2023, poz. 440) oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024r. (Dz. U. rok 2023, poz. 2473), podaje się do publicznej wiadomości, że w okresie od dnia 1 lutego 2024r. do dnia 30 kwietnia 2024r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2005r.

2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

3. osoby, które w latach 2022 i 2023:

   a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

   b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złoży wniosek o zmianę kategorii zdolności, o   którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej

4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej

6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

Wg. wojewódzkiego planu Kwalifikacji Wojskowej 2024

Gmina Drawno ma przewidziany termin pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej  na:

20 marca 2024r.

w Choszczeńskim Domu Kultury

przy ulicy Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno

kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej
tel. 664 773 699
e-mail: pjackiewicz@drawno.pl

Obwieszczenie Wojewody o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku