LII Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 do sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na LII sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad LII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LI.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności M-G OPS w Drawnie za 2022 (druk nr  498)
 6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 w roku 2022 oraz  potrzeby związane z ich realizacją. (druk nr 499)
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 za rok 2022, (druk nr 500)
 8. Sprawozdanie z działalności DOK za 2022 r. i plan pracy na 2023 r.(druk nr 501)
 9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Drawnie za 2022 rok i plan pracy na 2023 rok. (druk nr 502)
 10. Sprawozdanie z działalności ŚDS Drawno za 2022 r. i plan pracy na 2023 r.(druk nr 503)
 11. Informacja na temat pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych w 2022 roku i możliwości pozyskiwania w roku 2023.(druk nr 504)
 12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Drawno za 2022 rok.(druk nr 505)
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1)  zmian budżetu gminy Drawno na 2023 rok, (druk nr 506)

      2)  uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-  

           2038, (druk nr 507)

      3)  wykonania Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

           Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 w Gminie Drawno, (druk nr 508)

      4)  wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w spółce

           Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie, (druk nr 509)

      5)  zwolnienia z obowiązku przetargu na dzierżawę nieruchomości w Drawnie.(druk nr 510)

     14.  Wolne wnioski i zapytania.  

     15.  Zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew

 

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  27.03.2023 r. r. godz.1000

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa -  27.03.2023 r. r. godz. 1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji – 27.03.2023 r. r. godz. 1000

Komisja Rewizyjna -  27.03.2023 r. r. godz. 1600

 

Miejsce posiedzenia komisji - Urząd Miejski w Drawnie.

 

Druki są dostępne  na stronie: https://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen