LIII Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 do Sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na LIII sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad LIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LII.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych, stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Drawno za 2022 rok.( druki nr 511, 512, 513)
 6. Informacja Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego na temat Planu ochrony parku oraz działalności parku na 2023 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej za 2022 r. oraz plan pracy na 2023 r. (druk nr 514)
 8. Informacja PUP w Choszcznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Drawno.(druk nr 515)
 9. Informacja o działalności organizacji pozarządowych.(druk nr 516)
 10. Informacja o działalności Klubów Sportowych za 2022 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi. ( druki nr 517, 518, 519)
 11. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Drawno. (druk nr 520)
 12. Informacja o wysokości zadłużenia Gminy Drawno na dzień 31.12.2022 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmian budżetu gminy Drawno na 2023 rok, (druk nr 521 )

      2)  uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038, (druk nr 522)

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew

 

 

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  24.05.2023 r. r. godz. 900

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa - 25.05.2023 r. r. godz. 1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji – 29.05.2023 r. r. godz. 1000

Komisja Rewizyjna -  25.05.2023 r. r. godz. 1600

 

Miejsce posiedzenia komisji - Urząd Miejski w Drawnie.

 

Druki są dostępne  na stronie https://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen