LVI Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 do sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na LVI sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad LVI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LIV i LV.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2023 r.(druk nr 546)
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Drawno za I półrocze 2023 roku. (druk nr 547)
 7. Informacja o działaniu KZU-H w Drawnie wraz z gospodarką mieszkaniową za 2022 rok. (druk nr 548)
 8. Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.(druk nr 549)
 9.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu gminy Drawno na 2023 rok, (druk nr 550)
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2023-2038,  (druk nr 551)
  3. przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej w Drawnie”, (druk nr 552)
  4. rozpatrzenia wniosku. (druk nr 553)

10.  Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             /-/ Aleksander Dementiew

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  25.09.2023 r. r. godz. 1600

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa – 25.09.2023 r. r. godz. 1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  - 20.09.2023 r. r. godz. 830

Komisja Rewizyjna -  20.09.2023 r. r. godz. 830

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Miejski w Drawnie

 

Druki są dostępne na stronie: https://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen