LVIII Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 9:00 do sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na LVIII sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad LVIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LVII.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o przygotowaniach do sezonu zimowego dróg i  chodników gminnych. (druk nr 564)
 6. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. (druk nr 565)
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2024 rok, (druk nr 566)
  2. wprowadzenia, określenia zasad i poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, (druk nr 567)
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, (druk nr 568)
  4. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, (druk nr 569)
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ( druk nr 570)
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ( druk nr 571)
  7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 w Gminie Drawno, (druk nr 572)
  8. zmiany Statutu Gminy Drawno, (druk nr 573)
  9. zmiany Uchwały Nr XLVIII/300/2022 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 299 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, (druk nr 574)
  10. sprzedaży na rzecz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w  Barnimiu nr 4A, gm. Drawno oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,( druk nr 575)
  11. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, wymiaru i zakresu tych usług oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.( druk nr 576)

8. Wolne wnioski i zapytania.

9.  Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  21.11.2023 r. r. godz. 1100

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa –22.11.2023 r. r. godz. 1430

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  - 21.11.2023 r. r. godz. 1100

Komisja Rewizyjna -  22.11.2023 r. r. godz. 1430

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Miejski w Drawnie

Druki są dostępne  na stronie: https://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen