LXIII Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 27.02.2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 do sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na LXIII sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad LXIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXII.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.(druk nr 601)
 6. Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji.(druk nr 602)
 7. Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa.(druk nr 603)
 8. Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.(druk nr 604)
 9. Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w gminie Drawno w 2023 r.(druk nr 605)
 10. Informacja z działalności sołectw za 2023 r. (druk nr 606)
 11. Informacja z działalności Gminnej Rady Seniorów za 2023 r. oraz przedstawienie planu pracy na 2024 rok.(druk nr 607)
 12.  Podjęcie uchwał w sprawach:

      1)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Drawno na 2024 rok,(druk nr 608)

      2)  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039, (druk nr 609)

      3) zmiany uchwały nr LIV/333/2023 Rady miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, (druk nr 610)

      4) przyznania dotacji celowej na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Drawno: kościół parafialny pw. Nawiedzenia N.M.P. w Brzezinach, (druk nr 611)

      5) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2024 rok.( druk nr 612)

      13.  Wolne wnioski i zapytania.

14.  Zakończenie obrad LXII sesji Rady Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 26.02.2024 r. r. godz. 1000

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa – 20.02.2024 r. r. godz. 1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  - 20.02.2024 r. r. godz. 1600

Komisja Rewizyjna - 20.02.2024 r. r. godz. 1600

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Miejski w Drawnie

Druki są dostępne  na stronie: https://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen