Ogloszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Burmistrz Drawna zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Termin i miejsce konsultacji:                                                                        

 

18 października 2021 r. godz. 12.00, Urząd Miejski w Drawnie (Sala Posiedzeń).

Forma konsultacji:   

spotkanie z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na którym będzie można zgłaszać swoje uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały.                             
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest pracownik odpowiedzialny za współpracę
z organizacjami pozarządowymi: Irmina Jasińska-Szymkowiak, tel. 664 771 335

Podstawa prawna:                                                                                                                           

Uchwała Nr XLV/260/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 1, poz. 19)   Art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.)

Burmistrz Drawna 

       Andrzej Chmielewski

Do pobrania:

Projekt uchwały