Pomoc dla Ukrainy

Chcesz udostępnić swoje zasoby mieszkaniowe dla uchodźców z Ukrainy?

W celu koordynacji działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców Gminy Drawno o zgłaszanie się osób, które bezinteresownie chciałyby udostępnić swoje zasoby mieszkaniowe i udzielić pomocy potrzebującym rodzinom przybyłym z Ukrainy. Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia w postaci mieszkania dla uchodźców z Ukrainy prosimy o kontaktowanie się z Urzędem Miejskim w Drawnie:

w godzinach pracy Urzędu - tel. 664 773 699

w pozostałych godzinach i dniach wolnych - tel. 664 771 906

Osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy mogą liczyć na pomoc rzeczową ze zbiórek, które są prowadzone na terenie gminy.


Chcesz wesprzeć Ukraińskie rodziny, które przyjechały do Drawna?

Dowolne wpłaty na rzecz uchodźców, którzy przybyli do naszego miasta są przyjmowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drawnie nr konta: 37 8359 0005 0031 4266 2000 0001 z dopiskiem “Pomoc Ukrainie”.


Chcesz przekazać pomoc w formie rzeczowej?

Od dnia 2 marca 2022 r. do świetlic wiejskich w Niemieńsku, Barnimiu, Święciechowie, Kiełpinie, Brzezinach, Chomętowie, Dominikowie oraz na terenie Drawna do holu kina Drawieńskiego Ośrodka Kultury, będzie można przynosić rzeczy i produkty dla potrzebujących. Ta pomoc będzie następnie przekazana do magazynów powiatowych i wojewódzkich i w sposób skoordynowany trafi na Ukrainę.

Godziny otwarcia punktu zbiórki w Drawieńskim Ośrodku Kultury:

Poniedziałek – piątek 08:00- 16:00

Godziny otwarcia punktu zbiórki w świetlicach wiejskich: w godzinach pracy świetlic.


Rekompensata poniesionych kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. rok 2022 poz. 583 ze zm.), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. rok 2022 poz. 605) ustala wysokość świadczenia w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i jest wypłacane z dołu (§ 3 ust. 1). Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy (§ 3 ust. 2). Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy (§ 3 ust. 3).

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Klauzula informacyjna dla osób, które przyjęły, zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy oraz deklarujących możliwość przyjęcia, zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy


Informacja na temat zbiórki darów dla mieszkańców Ukrainy na terenie gminy.

Informacja na temat wsparcia uchodźców poprzez udostępnienie zasobów mieszkaniowych w gminie.

Wsparcie finansowe dla Ukraińskich rodzin przebywających na terenie gminy Drawno.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Legalizacja pobytu, zatrudnienia  cudzoziemców.

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy.

#PomagamUkrainie - koordynacja pomocy humanitarnej.

Zielona Linia - pomoc dla Ukrainy.

Infolinia ds. Cudzoziemców : w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy: +48 47 721 75 75; infolinia Wojewody Zachodniopomorskiego: +48 91 430 30 33

Poradnik dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy.