Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopmocy w Drawnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia.

 Placówka przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Drawno i Gminy Kalisz Pomorski, w tym:

 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • osób niepełnosprawnych  intelektualnie w  stopniu  głębokim,  znacznym

i umiarkowanym oraz  z  lekkim  upośledzeniem  umysłowym,  gdy  jednocześnie

występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

 • osób  wykazujących  inne  przewlekłe  zaburzenia  czynności  psychicznych,  które

zgodnie  ze  stanem  wiedzy  medycznej  są  zaliczane  do  zaburzeń  psychicznych.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie jest podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków ze środowiskiem.

Oferta ŚDS:

 • trening budżetowy, w ramach którego podopieczni poznają wartość pieniądza, nabywają umiejętności  robienia zakupów, rozsądnego gospodarowania budżetem, uczą się sporządzania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania przydatności do użycia poszczególnych produktów, orientacji w cenach i dokonywania obliczeń;
 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny, w ramach którego podopieczni nabywają lub doskonalą umiejętności wyrabiania nawyków higienicznych, dobierania stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku; uczą się samodzielnego prania ręcznego, obsługi sprzętu AGD, prasowania, składania ubrań, rozwieszania wypranej odzieży, dbania o wygląd i porządek;
 • trening higieniczny, w ramach którego podopieczni dbają o higienę osobistą całego ciała, nabywają/doskonalą umiejętności korzystania z przyborów toaletowych oraz kosmetyków;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w ramach którego podopieczni nabywają, doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów, właściwej komunikacji interpersonalnej, stosownego zachowania w miejscach publicznych;
 • trening kulinarny i umiejętności praktycznych, w ramach którego podopieczni nabywają/doskonalą umiejętności planowania posiłków, poznawania zasad właściwego przechowywania żywności, korzystania z przepisów kulinarnych, obsługi sprzętu AGD, posługiwania się sztućcami, właściwego zachowania przy stole, sprzątania po sobie
  po posiłku;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w ramach którego podopieczni poznają różne formy spędzania czasu wolnego np. kino, muzykoterapię, biblioterapię, gry towarzyskie, spacery, pogadanki, zawody sportowe, występy i pokazy artystyczne;
 • zajęcia praktyczne poza siedzibą ŚDS – wyjścia z ośrodka polegające na tym,
   że podopieczni wspierani przez terapeutę/instruktora terapii zajęciowej załatwiają samodzielnie swoje sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, prowadzą rozmowę z urzędnikami;
 • poradnictwo psychologiczne – edukacja na temat choroby, pomoc w znalezieniu odpowiednich sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów, nabywanie  umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, nabywanie umiejętności współpracy w grupie, podnoszenie samooceny uczestników, zapobieganie izolacji społecznej, nabywanie umiejętności służących samodzielnemu życiu
  w otwartym środowisku, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów;
 • edukacja zdrowotna – kształtowanie u uczestników nawyku (podstawy) dbałości
   o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska;
 • muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub intelektualnej;
 • arteterapia – terapia przez sztukę;
 • terapia ruchowa - ćwiczenia indywidualne i grupowe dostosowane do uczestnika
   w zależności od aktualnego stanu zdrowia i potrzeb;
 • biblioterapia – metoda wykorzystująca użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych – książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki uczestników;
 • choreoterapia – terapia poprzez taniec;
 • zajęcia aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss – rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki;
 • dogoterapia - terapia poprzez kontakt z psem,  wspieranie procesu leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji z udziałem specjalnie wyszkolonego psa oraz jego przewodnika;
 • zajęcia logopedyczne – planowane na przyszły rok – indywidualne i grupowe;
 • wycieczki;
 • zajęcia integracyjne;
 • terapia zajęciowa w ramach której działają pracownie:
 1. kulinarna
 2. plastyczno – rękodzielnicza
 3. multimedialna
 4. krawiecka.

Ponadto dom świadczy usługi w zakresie, pomocy w dostępie do świadczeń lekarskich - wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich, organizacji spotkań okolicznościowych
i integracyjnych zgodnie z kalendarzem imprez, współpracy z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec podopiecznego.

KORZYSTANIE Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚDS

JEST NIEODPŁATNE.

Warunki przyjęcia do ŚDS:

Osoba niepełnosprawna zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w ŚDS lub jej opiekun, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania oraz złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o skierowanie do ŚDS,
 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,
   o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań
  do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nasz zespół służy pomocą w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przyjęcia.