XLII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 do sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na XLII sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad XLII sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLI.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  5. Informacja PUP w Choszcznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Drawno.(druk nr 406)
  6. Informacja o działalności organizacji pozarządowych.(druk nr 407)
  7. Informacja o działalności Klubów Sportowych za  2021 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi.( druki nr 408, 409, 410, 411)
  8. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Drawno.(druk nr 412)
  9. Informacja o wysokości zadłużenia Gminy Drawno na dzień 31.12.2021 r.(druk nr 413)
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1)  zmian budżetu gminy Drawno na 2022 rok, (druk nr 414)

      2)  uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022- 2038, (druk nr 415)

3)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2021,(druk nr 416) 

            4) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 417)

5) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawno na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030”, (druk nr 418)

6) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Drawno na 2022 rok.(druk nr 419)

11.  Wolne wnioski i zapytania.  

12.  Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

 

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –19.05.2022 r. r. godz. 1300

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa – 19.05.2022 r. r. godz. 1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji -19.05.2022 r. r. godz. 1300

Komisja Rewizyjna –19.05.2022 r. r. godz. 1600

Miejsce posiedzenia komisji - Urząd Miejski w Drawnie.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

            

                                                                                                                               /-/ Aleksander Dementiew

 

 

Druki są dostępne  na stronie: https://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen