XLIV Sesję Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 10:00 do sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na XLIV sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad XLIV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLII i XLIII.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza dot. zaległości podatkowych za 2021 r. (druk nr 423)
 6. Krótka informacja o działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2021/2022  oraz najpilniejsze zadania i potrzeby roku szkolnego 2022/2023: Przedszkole Miejskie, Szkoła Podstawowa w Drawnie. (druki nr 424, 425)
 7. Debata o stanie Gminy Drawno za 2021 rok. (Raport o stanie gminy druk nr 426)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania. (druk nr 427)
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok. (druk nr 428)
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Drawna z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia, (druk nr 429)
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r., (druk nr 430)
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. (druk nr 431)

oraz podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, (druk nr 432)

     2/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, (druk nr 433)

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1) zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok, (druk nr 434)

      2) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2024, (druk nr 435)

            3) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drawno na rok szkolny 2022/2023. (druk nr 436)

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  27.06.2022 r. r. godz. 1500

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa – 28.06.2022 r. r. godz.1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  - 27.06.2022 r. r. godz. 1500

Komisja Rewizyjna -  28.06.2022 r. r. godz. 1600

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Miejski w Drawnie

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

            

                                                                                                                                    /-/ Aleksander Dementiew

 

 

Druki są dostępne  na stronie: https://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen