XLVI Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 28 września 2022 r. (środa) o godz. 9:00 do sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie na XLVI sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad XLVI sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIV i XLV.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.(druk nr 442)
  6. Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2022 r.(druk nr 443)
  7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Drawno za I półrocze 2022 roku.(druk nr 444)
  8. Informacja o działaniu KZU-H w Drawnie wraz z gospodarką mieszkaniową za 2021 rok.(druk nr 445)
  9. Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.(druk nr 446)

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1) zmiany budżetu gminy Drawno na 2022 rok, (druk nr 447)

      2) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2022-2038,  

          (druk nr 448)

            3) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.(druk nr 449)

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej.

 

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  22.09.2022 r. r. godz. 1300

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa – 21.09.2022 r. r. godz. 1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  - 22.09.2022 r. r. godz. 1300

Komisja Rewizyjna -  21.09.2022 r. r. godz. 1600

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Miejski w Drawnie

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

     /-/ Aleksander Dementiew

 

 

Druki są dostępne  na stronie: https://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen