XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 do sali kinowej Wedel w Drawnie na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad XXVIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.( druk nr 244)
 6. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. (druk nr 245)
 7. Akceptacja planu pracy Komisji Planu, Budżetu i Inwestycji. (druk nr 246)
 8. Akceptacja planu pracy Komisji Rozwoju Społecznego i Rolnictwa. (druk nr 247)
 9. Akceptacja planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk nr 248)
 10. Informacja na temat realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w gminie Drawno w 2020 r. (druk nr 249)
 11. Informacja z działalności Gminnej Rady Seniorów za 2020 r. oraz przedstawienie planu pracy na 2021 rok. (druk nr 250)
 12. Informacja z działalności sołectw za 2020 r. (druk nr 251)
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 252)

2) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021- 2034, (druk nr 253)

      3) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawno, (druk nr 254)

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno, (druk nr 255)

5) ustanowienia użytku ekologicznego, (druk nr 256)

6) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 257)

7) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, (druk nr 258)

8) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,(druk nr 259)

9) zmieniająca uchwałę nr XIV/92/2008 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.(druk nr 260)

14.  Wolne wnioski i zapytania.  

15.  Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  22.02.2021 r. r. godz. 16:00

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa -  18.02.2021 r. r. godz. 14:00

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji -  18.02.2021 r.  godz. 14:00

Komisja Rewizyjna -  22.02.2021 r. r. godz. 16:00

Miejsce posiedzenia komisji - Urząd Miejski w Drawnie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew

 

Druki są dostępne  na stronie http://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzeń