XXX Sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zapraszam w dniu 25 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 do sali kinowej Wedel w Drawnie na XXX sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad XXX sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  5. Informacja na temat skutków finansowych dla Gminy Drawno w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 oraz  o wysokości zadłużenia Gminy Drawno na dzień 31.12.2020 r.( druk nr 275)
  6. Informacja PUP w Choszcznie na temat przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Drawno. (druk nr 276)
  7. Informacja o działalności organizacji pozarządowych.(druk nr 277)
  8. Informacja o działalności Klubów Sportowych za  2020 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi.(druk nr 278, 279, 280, 281)
  9. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Drawno.(druk nr 282)
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmian budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 283)

2)  uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021-2034, (druk nr 284)

3)  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn: Komunalny Zakład  Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. z siedzibą w Drawnie  w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów, (druk nr 285)

4)  wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Drawno w Spółce Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Drawnie, ( druk nr 286)

5)  określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora  finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zaleconych zadań, (druk nr 287)

6)  przyjęcia projektu zmiany Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawno, (druk nr 288)

7)  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, (druk nr 289)

8)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno w obrębach ewidencyjnych Święciechów, Krasnowa, Drawno, Dolina, Sieniawa, Chomętowo i Dominikowo, (druk nr 290)

9)   przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawno na lata 2021-2025, (druk nr 291)

10) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,(druk nr 292)

11) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Drawno: kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie, (druk nr 293)

12) wyrażenia zgody ma bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. ( druk nr 294)

11.  Wolne wnioski i zapytania.  

12.  Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/Aleksander Dementiew

 

 

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  20.05.2021 r. r. godz. 10:00

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa -  20.05.2021 r. r. godz. 16:00

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  - 20.05.2021 r. r. godz. 10:00

Komisja Rewizyjna -  20.05.2021 r. r. godz. 16:00

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  - 21.05.2021 r. r. godz. 10:00 (Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.)

 

Miejsce posiedzenia komisji – Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie.

 

Druki są dostępne  na stronie http://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen