XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 do sali kinowej Wedel w Drawnie na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

                                           

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad XXXIII sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI i XXXII.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.(druk nr 316)
  6. Informacja o działaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz najważniejsze zrealizowane zadania w I półroczu 2021 r. (druk nr 317)
  7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Drawno za I półrocze 2021 roku. (druk 318)
  8. Informacja o działaniu KZU-H w Drawnie wraz z gospodarką mieszkaniową za 2020 rok. (druk nr 319)
  9. Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.(druk nr 320)

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1) zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 321)

      2) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021 - 2034, (druk nr 322)

      3) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu na rzecz Gminy Drawno, (druk nr 323)

      4) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Drawna, (druk nr 324)

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew

 

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:                   

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  22.09.2021 r. r. godz. 1100

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa -  22.09.2021 r.  godz. 1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  -22.09.2021 r. r. godz.1100

Komisja Rewizyjna – 22.09.2021 r. godz.1600

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Miejski w Drawnie

 

Druki są dostępne  na stronie http://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzen