XXXV Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 do sali kinowej Wedel w Drawnie na XXXV sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad XXXV sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  5. Informacja o przygotowaniach do sezonu zimowego dróg i chodników gminnych.(druk nr 336)
  6. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.(druk nr 337)
  7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2022 rok, (druk nr 338)

2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Drawno,(druk nr 339)

3) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,(druk nr 340)

4) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,(druk nr 341)

5) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz wysokości cen za te usługi,(druk nr 342)

6) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawno,(druk nr 343)

7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, (druk nr 344)

       8)  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna,(druk nr 345)

       9)  ustalenia radnym wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,(druk nr 346)

      10) ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów z gminy Drawno,(druk nr 347)

      11) zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne,(druk nr 334)

      12) zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.(druk nr 348)

8.  Wolne wnioski i zapytania.

9.  Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

 

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:                   

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji –  18.11.2021 r. r. godz. 1500

Komisja Rozwoju Społecznego i Rolnictwa -  16.11.2021 r.  godz. 1600

Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji  - 18.11.2021 r. r. godz.1500

Komisja Rewizyjna – 16.11.2021 r. godz. 1600

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Miejski w Drawnie

 

Druki są dostępne  na stronie http://rada.drawno.pl/kalendarz-posiedzeń