Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg – ul. Wczasowa, Żeromskiego i droga do Sieniawy

Dnia  9 maja 2022 r. podpisana została umowa na realizację inwestycji  drogowych w gminie Drawno p.n.: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg” w ramach którego zostanie przebudowana droga do Sieniawy, ul. Żeromskiego i ul. Wczasowa. Wykonawcą będzie firma TOM-BRUK, Tomasz Apoczkin, Sławęcin 8, 73-200 Choszczno. Kwota całego zadania to: 3 280 972,60 zł brutto z czego 95 % kosztów to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych a tylko 5 % to budżet Gminy Drawno.

1. Przebudowa drogi gminnej do Sieniawy

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej długości 700 mb oraz utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5 mm odcinka drogi gruntowej długości 80 mb, wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego oraz utwardzenie kostką betonową wjazdów do posesji łącznie z obsadzeniem krawężników oraz mijanki (kostka betonowa lub płyty ażurowe). Prowadzone prace mają na celu uzyskanie dobrego stanu technicznego nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu przejazdu.

 

2. Przebudowa i budowa ulicy Żeromskiego i części ulicy Szkolnej

  • rozbudowę ulicy Żeromskiego w ramach której przewiduje się budowę poszerzenia jezdni ulicy Żeromskiego tak aby całkowita szerokość jezdni wynosiła 5,50 m, przebudowę skrzyżowania z ulicą Szkolną, budowę miejsc postojowych, placów, chodników, zjazdu, kanału technologicznego oraz urządzenia terenów zielonych.
  • rozbudowę ulicy Szkolnej w ramach której przewiduje się budowę ulicy Szkolnej na odcinku 109,91 m (km 0+018,49 – 0+128,40) w ramach której nowy odcinek ulicy Szkolnej posiadać będzie szerokość jezdni od 5,00 m do 7,50 m. Przewiduje się również budowę wzdłuż ulicy szkolnej odcinka chodnika oraz opaski a także budowę jednego zjazdu, kanału technologicznego oraz zagospodarowania terenów zielonych.
  • budowę placu szkolnego i miejsc postojowych dla autobusów a także zagospodarowanie terenów zielonych na terenie przyszkolnym, W/w plac służyć będzie także celom przeciwpożarowym.

W wyniku planowanej rozbudowy ulicy Żeromskiego i Szkolnej w Drawnie zostanie uporządkowany ruch pojazdów oraz pieszych w rejonie szkoły. Ulica Żeromskiego uzyska miejsca postojowe oraz utwardzone place przeznaczone dla ruchu i postoju autobusów szkolnych, natomiast ulica Szkolna, odcinek gruntowy, zostanie gruntownie przebudowana przez co poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, gdyż ulica zyska nową nawierzchnię drogową.

 

3. Przebudowa ulicy Wczasowej

Zostaną przebudowane cztery odcinki ulicy Wczasowej (odcinek A do D) oraz przebudowa utwardzenia terenu na działce 232/2. Niemal wszystkie przebudowywane odcinki ulicy (za wyjątkiem odcinka C) docelowo posiadać będą charakter pieszo jezdni. Odcinek A ulicy Wczasowej przewiduje się przebudować na długości 436 m. Odcinek ten posiadać będzie szerokość nominalną jezdni wynoszącą 5,00 m przy czym na łukach o niewielki promieniach przewiduje się tą szerokość zwiększać (maksymalnie do 7,00 m). Na odcinku tym przewiduje się oddzielenie części przeznaczonej do ruchu pieszych (szer. 1,50 m) kostką koloru czerwonego. Odcinek B ulicy Wczasowej przewiduje się przebudować na długości 134,73 m. Odcinek ten, podobnie jak odcinek A, posiadać będzie nominalną szerokość pieszo jezdni na poziomie 5,00 m, którą w rejonie skrzyżowania z odcinkiem A przewiduje się poszerzyć do 7,00 m. Odcinek C ulicy Wczasowej przewiduje się przebudować na długości 131,28 m. Odcinek ten częściowo zlokalizowany jest na działce budowlanej na której również przewiduje się przebudowę istniejącego utwardzenia terenu. Odcinek C przewiduje się wykonać jako jednokierunkowy, o szerokości nawierzchni jezdni na poziomie 3,50 m. Przebudowywany odcinek D posiadać będzie długość 80 m i stanowić będzie dojazd do posesji. Odcinek ten posiadać będzie szerokość 3,50 m. Na wszystkich przebudowywanych odcinkach, w rejonach skrzyżowań (do 20 od krawędzi jezdni), przewiduje się zastosowanie maksymalnie 3% pochyleń podłużnych. Pochylenia poprzeczne będą bądź to daszkowe bądź też jednostronne (1% - 2%).

W trakcie przebudowy odcinków ulicy Wczasowej przewiduje się także przebudowę istniejących indywidualnych zjazdów oraz budowę oświetlenia.