Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Drawno za rok 2022

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz Drawna  przedstawia Radzie Miejskiej w Drawnie Raport o stanie Gminy Drawno za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Drawno za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Drawno odbędzie się 27 czerwca 2023 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2023r. (poniedziałek), do godziny 15.30 w sekretariacie (pokój nr 12) w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej (pok. nr 14)


 

                                                                        Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Drawnie
                    Aleksander Dementiew

Załączniki:

Raport o stanie Gminy Drawno za 2022 rok

Zgłoszenie do debaty