Zgłaszanie przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK.

  1. Właściciel nieruchomości, może zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Zgłoszenie takie (dalej zwane "reklamacją") może odbyć się drogą elektroniczną na adres poczta@drawno.pl, lub telefonicznie na nr (95) 768-20-31, a także faxem na nr (95) 768-25-05 lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno.
  2. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
  3. Do zgłoszenia zaleca się dołączyć dowody, np. zdjęcia lub film dokumentujące niewłaściwe świadczenie usług. Zdjęcia lub film należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której przedmiot reklamacji dotyczy.
  4. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.